ယခင်အစိုးရလက်ထက် တရုတ်မှ ချေးယူခဲ့သော ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀ အနက် ကျန်သန်း ၃၀၀ ကို ဆက်မယူတော့

By ရဲနိုင်၊ မိုးမင်း on Friday, August 19, 2016 - 23:44
    Trending News
    More in Local News section