မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူ အနည်းငယ်လျော့ကျ ခရစ်ယာန်နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူတိုးလာ

By မိုးမင်း on Thursday, July 21, 2016 - 21:49

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္း အရာ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္အရ ဗုဒၶ ဘာသာကိုးကြယ္သူ ၈၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုးကြယ္သူ ၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူ ၄ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ သည္။ (ဓာတ္ပံု − ေအအက္ဖ္ပီ)

    Trending News
    More in Local News section